எனது முந்தைய இடுகைகளை இங்கே படிக்க உங்களை வரவேற்கிறோம். சுகாதார தயாரிப்புகள் பெரும்பாலும் விவாதிக்கப்படும் பல்வேறு சுகாதார கண்காட்சிகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பட்டறைகளில் நான் வழக்கமான பங்கேற்பாளராக இருக்கிறேன். நான் ஒரு சுகாதார உணவு கடையில் ஒரு வழக்கமான மாநாட்டில் கலந்துகொள்கிறேன், அங்கு அவர்கள் பலவிதமான சுகாதார தலைப்புகளைப் பற்றி பேசுகிறார்கள்.

எனது நடைமுறையில் எனது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக நான் சோதித்த மற்றும் மதிப்பாய்வு செய்த ஐந்து வெவ்வேறு தயாரிப்புகளை இன்று மதிப்பாய்வு செய்கிறேன். இது ஹார்மோன்-ஏ தயாரிப்புகள் பற்றிய எனது மதிப்பாய்வு: ஹார்மோன்-ஏ மற்றும் ஹார்மோன்-டி - ஒரு ஆய்வு பின்வரும் பக்கங்களில் ஒவ்வொரு தயாரிப்பு பற்றிய விரிவான மதிப்பாய்வை உங்களுக்கு தருகிறேன்:ஹார்மோன்-ஏ மற்றும் ஹார்மோன்-டி: கண்ணோட்டம் - ஹார்மோன்-ஏ மற்றும் ஹார்மோன்-டி: விமர்சனங்கள் - இந்த தயாரிப்புகளில் உள்ள பொருட்கள் - எனது நோயாளிகளுக்கான தயாரிப்புகள் - ஹார்மோன்-டி விமர்சனம்: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 1: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 2: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 3: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 4: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 5: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 6: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 7: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 8: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 9: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 9: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 10: ஹார்மோன்- டி விமர்சனம் 11: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 12: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 13: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 14: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 15: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 16: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 17: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 18: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 18: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 19: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 20: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 21: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 22: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 23: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 24: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 25: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 26: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 26: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 27: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 28: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 29: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 30: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 31: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 32: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 33: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 34: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 34: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 35: ஹார்மோன்- டி விமர்சனம் 36: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 37: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 38: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 39: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 40: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 41: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 42: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 43: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 44: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 45: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 46: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 47: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 48: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 48: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 49 : ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 50: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 51: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 52: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 53: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 54: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 55: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 56: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 56: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 57: ஹார்மோன் -டி விமர்சனம் 58: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 59: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 60: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 61: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 62: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 63: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 64: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 65: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 65: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 66: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 67: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 68: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 69: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 70: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 71: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 72: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 73: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 74: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 74 : ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 75: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 76: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 77: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 78: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 79: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 80: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 81: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 81: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 82: ஹார்மோன் -டி விமர்சனம் 83: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 84: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 85: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 86: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 87: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 88: எச் ஆர்மோன்-டி விமர்சனம் 89: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 90: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 91: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 92: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 93: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 94: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 95: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 95: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 96: ஹார்மோன்- டி விமர்சனம் 97: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 98: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 99: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 100: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 101: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 102: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 103: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 104: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 104: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 105: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 106: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 107: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 108: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 109: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 110: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 111: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 112: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 112: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 113: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 114: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 115: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 116: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 117: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 118: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 119: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 120: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 121: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 121: ஹார்மோன்- டி விமர்சனம் 122: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 123: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 124: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 125: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 126: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 127: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 128: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 129: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 129: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 130: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 131: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 132: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 133: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 134: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 135: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 136: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 137: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 138: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 139: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 140: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 141: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 141: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 142: ஹார்மோன்- டி விமர்சனம் 143: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 144: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 145: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 146: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 147: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 148: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 149: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 150: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 150: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 151: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 152: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 153: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 154: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 155: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 156: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 157: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 158: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 158: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 159: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 160: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 161: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 162: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 163: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 164: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 165: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 166: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 166: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 167: ஹார்மோன்- டி விமர்சனம் 168: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 169: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 170: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 171: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 172: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 173: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 174: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 175: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 175: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 176: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 177: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 178: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 179: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 180: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 181: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 182: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 183: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 184: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 185: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 186: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 187: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 188: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 188 : ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 189: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 190: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 191: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 192: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 193: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 194: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 195: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 195: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 196: ஹார்மோன் -டி விமர்சனம் 197: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 198: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 199: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம் 200: ஹார்மோன்-டி விமர்சனம்

ஹார்மோன்-டி மறுஆய்வு என்பது பெண்களின் உடல்நலம், ஆண்களின் உடல்நலம் மற்றும் எடை மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு சுகாதார இடங்களுக்கான ஹார்மோன்களை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கான தொடர்ச்சியான தொடராகும்.

பெரும்பாலான தயாரிப்பு வகைகள்

சக்தி

சக்தி

"ஆண் செக்ஸ் பொம்மை" தொழிற்துறையின் தயாரிப்புகளை அவர்கள் உண்மையில் என்ன செய்ய முடியும் என்...
பெண்கள் சக்தி

பெண்கள் சக்தி

எனவே உங்களுக்கு எந்த தயாரிப்புகள் சிறந்தவை என்பதை தேர்வு செய்ய நான் உங்களுக்கு உதவப் போகிறேன். இந்த...

மிகவும் பிரபலமான விமர்சனங்கள்

Zytax

Zytax

Ayaz Medrano

ஒவ்வொரு முறையும் ஆற்றல் அதிகரிப்புக்கு வரும்போது, நீங்கள் Zytax சுற்றி Zytax - ஏன்? வாங்குபவர்களின்...

HerSolution

HerSolution

Ayaz Medrano

HerSolution பயன்பாடு இன்பம் அதிகரிப்பதற்கான இரகசிய பரிந்துரையாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உற்சாகமான பய...

Man Pride

Man Pride

Ayaz Medrano

நம்பகமான Erektion, Man Pride மிகவும் உகந்த வழியாகும். பல மகிழ்ச்சியான பயனர்கள் ஏற்கனவே ஆற்றல் அதிகர...

Viaman

Viaman

Ayaz Medrano

Viaman பயன்பாடு தொடர்பாக பரிகாரம் மற்றும் அவர்களின் வெற்றிக் கதைகளை மேலும் மேலும் கவர்ந்த மக்கள் தெ...

Vigorelle

Vigorelle

Ayaz Medrano

Vigorelle உண்மையில் பழம்தரும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்த முடிவுக்கு ஒர...

Degnight

Degnight

Ayaz Medrano

நம்பகமான Erektion Degnight எளிதான வழி Degnight. பல மகிழ்ச்சியான நுகர்வோர் இதை நிரூபிக்கிறார்கள்: ஆற...

இந்த வலைப்பதிவைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

என் கணவர் ஒரு மருந்தாளர் என்பதால் எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கிறது. அவர் நிறைய தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார். நானும் செய்கிறேன். நான் ஒரு மருந்து நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன். இந்த தயாரிப்புகள் அவற்றைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கும் பலரை விட இது எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதில் எனக்கு அதிக ஆர்வம் உள்ளது.

நான் நிறைய திகில் கதைகளைப் பார்த்திருக்கிறேன், அதைப் பற்றி என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. இந்த விஷயங்கள் ஆபத்தானவை என்பதற்கு உண்மையில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை. மோசமான மற்றும் நச்சுத்தன்மையுள்ள (அதாவது பாதரசம், ஈயம் மற்றும் டையாக்ஸின்) விஷயங்களைப் பற்றி டன் கதைகள் உள்ளன. ஏதேனும் ஆபத்துகள் இருந்தால், அவை அனைத்தும் மிகச் சிறியவை, அவற்றை எளிதில் தணிக்க முடியும். இவர்களில் சிலரை நான் பைத்தியமாகவே பார்க்கிறேன். அவர்கள் மிகவும் கோபப்படுவதை நிறுத்தி, ஆவேசப்படுவதை நிறுத்த வேண்டும். அவர்கள் பயன்படுத்தாத தயாரிப்புகளுக்கு நான் குற்றம் சாட்டப்படுவதில் சோர்வாக இருக்கிறேன். நான் வலைப்பதிவைத் தொடர்ந்து வைத்திருக்கப் போகிறேன், அவர்கள் எடுக்கக் கூடாது என்று கூறப்பட்ட தயாரிப்புகளை எடுத்துக் கொண்டால் அவர்களுக்கு என்ன நேரிடும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களுக்கு உதவுகிறேன். எனது தளம் மற்றும் வலைப்பதிவின் மூலம் வந்தவர்கள் நான் உண்மையில் பார்த்த மற்றும் அனுபவித்தவர்கள். விஷயங்கள் எவ்வளவு கொடூரமானவை என்பதைப் பற்றி ஊடகங்களில் கூறுவது அவர்கள் அல்ல. மோசமானவை என்று அவர்கள் கூறும் தயாரிப்பு மிகவும் மோசமானது, ஆனால் வலைத்தளம் மற்றும் வலைப்பதிவு வழியாக வந்து அவர்களின் கதைகளை இடுகையிடும் நபர் மோசமானவர். மக்கள் தங்கள் சொந்த அனுபவத்தைப் பார்ப்பது முக்கியம்.